Browsing: ISS

AI CIMON Artificial intelligence ISS Mission
0

CIMON หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ตัวแรกที่ถูกใช้บนสถานีอวกาศนานาชาติ ISS

CIMON หรือ Crew Interactive Mobile Companion หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ช่วยเหลือนักบินอวกาศตัวแรกของโลกเตรียมถูกส่งขึ้นสู่สถานีอวกาศนานาชาติ ISS โดยยานขนส่ง SpaceX Dragon ในภารกิจ Space-X CRS-15 ช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนและตุลาคม…

Space News
0

ประมวลภาพ Dragon เทียบท่าของสถานีอวกาศ ISS ในภาระกิจ CRS-9

ประมวลภาพ Dragon เทียบท่าของสถานีอวกาศ ISS ในภาระกิจ CRS-9 Dragon บรรทุกสรรพภาระน้ำหนัก 5,000 ปอนด์เทียบท่าสถานีอวกาศ ISS ในสรรพภาระชุดนี้มีเครื่องมือ DNA sequencer รวมอยู่ด้วยซึ่งนาซ่ามีแผนทดลองเกี่ยวกับการจัดเรียง…

Space News spacex
0

NASA เลือกใช้บริการของบริษัท SpaceX ทำภาระกิจส่งนักบินอวกาศขึ้นสู่สถานีอวกาศนานาชาติ ISS

องค์การบริหารการบินและอวกาศนาซ่าได้เลือกบริษัท SpaceX ทำภาระกิจส่งนักบินอวกาศขึ้นสู่สถานีอวกาศนานาชาติ International Space Station (ISS) ในปี 2017 ข้อตกลงนี้ถูกเปิดเผยโดย Gwynne Shotwell