Browsing: ISS

Space News
0

ประมวลภาพ Dragon เทียบท่าของสถานีอวกาศ ISS ในภาระกิจ CRS-9

ประมวลภาพ Dragon เทียบท่าของสถานีอวกาศ ISS ในภาระกิจ CRS-9 Dragon บรรทุกสรรพภาระน้ำหนัก 5,000 ปอนด์เทียบท่าสถานีอวกาศ ISS ในสรรพภาระชุดนี้มีเครื่องมือ DNA sequencer รวมอยู่ด้วยซึ่งนาซ่ามีแผนทดลองเกี่ยวกับการจัดเรียง…

Space News spacex
0

NASA เลือกใช้บริการของบริษัท SpaceX ทำภาระกิจส่งนักบินอวกาศขึ้นสู่สถานีอวกาศนานาชาติ ISS

องค์การบริหารการบินและอวกาศนาซ่าได้เลือกบริษัท SpaceX ทำภาระกิจส่งนักบินอวกาศขึ้นสู่สถานีอวกาศนานาชาติ International Space Station (ISS) ในปี 2017 ข้อตกลงนี้ถูกเปิดเผยโดย Gwynne Shotwell