Browsing: spacex dragon

Space News NASA Names Astronauts for Boeing and SpaceX Flights to International Space Station
0

นาซ่าเปิดตัวนักบินอวกาศสำหรับภารกิจยาน SpaceX Crew Dragon และยาน Boeing CST-100 Starliner

นาซ่าเปิดตัวนักบินอวกาศ 9 ที่จะปฏิบัติภารกิจบนยานอวกาศรุ่นใหม่ล่าสุด 2 ลำเดินทางไปเชื่อมต่อกับสถานีอวกาศนานาชาติ ISS ที่โคจรอยู่รอบโลก นับเป็นก้าวที่สำคัญของนาซ่าหลังจากกระสวยอวกาศลำสุดท้ายลงจอดบนโลกเมื่อปี 2011 นาซ่าต้องใช้บริการขนส่งนักบินอวกาศของรัสเซียมาโดยตลอดซึ่งเสียค่าใช้จ่ายและงบประมาณจำนวนมากในแต่ละภารกิจ

Space News
0

ประมวลภาพ Dragon เทียบท่าของสถานีอวกาศ ISS ในภาระกิจ CRS-9

ประมวลภาพ Dragon เทียบท่าของสถานีอวกาศ ISS ในภาระกิจ CRS-9 Dragon บรรทุกสรรพภาระน้ำหนัก 5,000 ปอนด์เทียบท่าสถานีอวกาศ ISS ในสรรพภาระชุดนี้มีเครื่องมือ DNA sequencer รวมอยู่ด้วยซึ่งนาซ่ามีแผนทดลองเกี่ยวกับการจัดเรียง…