CIMON หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ตัวแรกที่ถูกใช้บนสถานีอวกาศนานาชาติ ISS

CIMON หรือ Crew Interactive Mobile Companion หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ช่วยเหลือนักบินอวกาศตัวแรกของโลกเตรียมถูกส่งขึ้นสู่สถานีอวกาศนานาชาติ ISS โดยยานขนส่ง SpaceX Dragon ในภารกิจ Space-X CRS-15 ช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนและตุลาคม 2018 ในภารกิจและความรับผิดชอบขององค์การอวกาศยุโรป หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ CIMON หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์

Read more

BEAM โมดูลพองตัวได้ของสถานีอวกาศนานาชาติ ISS

โมดูล BEAM ย่อมาจาก Bigelow Expandable Activity Module เป็นโมดูลหนึ่งของสถานีอวกาศนานาชาติ ISS มีลักษณะพิเศษสามารถพองตัวได้หลังถูกส่งขึ้นไปติดตั้งบนสถานีอวกาศนานาชาติ ISS ปัจจุบันโมดูล BEAM ถูกติดตั้งและปฏิบัติอยู่บนสถานีอวกาศนานกว่า 1 ปีโดยตัวโมดูลถูกออกแบบให้สามารถใช้งานได้ประมาณ 2 ปี โมดูล BEAM

Read more