Google Drive เปิดตัวความสามารถในการค้นหาไฟล์แบบใหม่

Google Drive บริการเก็บข้อมูลในรูปแบบของ Cloud Storage เพิ่มความสามารถในการค้นหาไฟล์แบบใหม่แบ่งแยกไฟล์ตามประเภทช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาไฟล์ได้สะดวกมากขึ้นนอกจากนี้ยังสามารถค้นหาแบบละเอียดโดยใช้วันเวลาในการสร้างไฟล์ ผู้อัพโหลดไฟล์ สถานที่อัพโหลดไฟล์ หรือไฟล์ที่แชร์ให้คนอื่น ๆ ความสามารถในการค้นหาไฟล์แบบใหม่นี้รองรับการใช้งาน Google Drive บนเว็บไซต์ระบบปฏิบัติการ Android รวมถึงการใช้งาน 3D Touch บนระบบปฏิบัติการ iOS

ภาพอธิบายการค้นหาไฟล์แบบใหม่ของ Google Drive

drive_search_update

ที่มาของข้อมูล
googledrive.blogspot.com

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *