Google Drive แจกพื้นที่ฟรี 2 ​GB เมื่อผู้ใช้งานตรวจสอบความปลอดภัย ( Security Checkup )

Google Drive บริการพื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ของ ​Google แจกพื้นที่ฟรีเพิ่มอีก 2GB จากเดิมที่ให้พื้นที่ฟรีสำหรับผู้ใช้งาน 15GB เพียงแค่ผู้ใช้งานเข้าไปตรวจสอบความปลอดภัยของบัญชีหรือ ( Security Checkup ) สามารถคลิกได้จากลิงค์นี้ โดยจะต้องตรวจสอบ 3 อย่างคือ

  • Check your recovery information ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์สำหรับยืนยันตัวตนผ่าน SMS และอีเมล์สำรอง
  • Check your connected devices ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ผู้ใช้งานเคยใช้งานเคยเข้าสู่ระบบ
  • Check your account permissions ตรวจสอบความถูกสิทธิในการเชื่อมต่อระหว่างบัญชีผู้ใช้งานกับบริการต่าง ๆ

Google เพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูลให้ฟรีในครั้งนี้เนื่องในโอกาสวันที่ 9 กุมภาพันธ์เป็นวัน Safer Internet Day 2016 ที่เริ่มต้นก่อตั้งโดย UK Safer Internet Centre เพื่อให้ทั่วโลกตระหนักถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยและมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มของเยาวชน เมื่อผู้ใช้งานทำการตรวจสอบความปลอดภัย ( Security Checkup ) เสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถคลิกเข้าไปดูพื้นที่เก็บข้อมูลล่าสุดได้ที่ Drive storage

ตัวอย่างหน้าจอของการตรวจสอบความปลอดภัยของบัญชีหรือ ( Security Checkup )

google-drive-security-checkup

พื้นที่เก็บข้อมูล ( Drive storage ) เพิ่มเป็น 17 GB

google-drive-free

ที่มาของข้อมูล
gizmodo.com , saferinternet.org.uk

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *