Dextre หุ่นยนต์ตัวแรกที่สามารถซ่อมแซมชิ้นส่วนสถานีอวกาศนานาชาติ ISS

Dextre หุ่นยนต์แขนกลพัฒนาโดยบริษัท MacDonald Dettwiler (MDA) ประเทศแคนาดาถูกส่งขึ้นไปประจำการบนสถานีอวกาศนานาชาติ ISS เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2008 เพื่อปฏิบัติงานร่วมกับแขนกลตัวเดิมชื่อ Canadarm2 ที่ถูกส่งไปประจำการบนสถานีอวกาศนานาชาติ IIS ตั้งแต่ปี 2001 ล่าสุดหุ่นยนตร์ Dextre ได้ปฏิบัติภาระกิจสำคัญในการเปลี่ยนกล้องที่ติดอยู่กับหุ่นยนต์ Canadarm2 ซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรกที่มีการใช้หุ่นยนต์ปรับเปลี่ยนซ่อมแซมอุปกรณ์นอกตัวสถานีอวกาศโดยไม่จำเป็นต้องส่งมนุษย์ออกไปเดินอวกาศหรือการทำ Spacewalk

คลิปอธิบายภาระกิจของหุ่นยนต์ Dextre

ที่มาของข้อมูล
Canadian Space Agency, Engadget.com, EN.wikipedia.org/wiki/Dextre

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *