Facebook พัฒนาระบบให้ใช้คลิปวีดีโอเป็นภาพ Profiles ได้

Facebook เครือข่าวยังสังคมออนไลน์ยอมนิยมกำลังพัฒนาระบบให้รองรับการใช้คลิปวีดีโอเป็นภาพโปรไฟล์ โดยคลิปวีดีโอนั้นจะต้องมีความยาวไม่มากจนเกินไป ส่วนภาพโปรไฟล์ที่เป็นภาพนิ่งนั้น Facebook ได้พัฒนาระบบให้สามารถใส่ข้อความลงไปในภาพโปรไฟล์ที่เป็นภาพนิ่งได้ นอกจากนี้ยังเพิ่มความสามารถในการเลือก Featured Photo ในหน้าโปรไฟล์ของผู้ใช้งานเพื่อเลือกรูปเด่น ๆ มาแสดงเป็นลำดับแรก ๆ ในระยะเริ่มแรกจะเปิดให้ผู้ใช้งานในบางประเทศใช้งานก่อนเท่านั้น และจะเปิดให้ผู้ใช้งานทั่วโลกในอีกไม่นานนี้

ภาพตัวอย่างภาพโปรไฟล์ที่เป็นวีดีโอ

01-video_gifs_final_opt3_large-2

คลิปแนะนำ Facebook Improving Mobile Profiles

ที่มาของข้อมูล
newsroom.fb.com

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *