Google – Year in Search 2014

Google เปิดเผยสถิติการค้นข้อมูลประจำปี 2014 โดยมีเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปี 2014 เอาไว้เช่นการเสียชีวิตของดาราชื่อดัง Robin Wiliams การแข่งขันฟุตบอลโลก
การระบาดของเชื้อโรค Ebola การหายไปของสายการบิน Malaysia Airlines และกระแสการทำ Ice Bucket Challenge เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีข้อมูลอื่น ๆ น่าสนใจโดย Google รวมเอาไว้ใน Google.com/trends/2014/ ลองเข้าไปดูครับน่าสนใจมาก ๆ

ที่มาของข้อมูล
youtube.com/google, Google.com/trends/2014/

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *