Gigafactory 1 โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าแห่งโลกอนาคต

Gigafactory 1 คือ โรงงานผลิตแบตเตอรี่พลังงานสูง lithium-ion battery ของบริษัท Tesla Motor ตั้งอยู่ที่รัฐเนวาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา กำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในปี 2020 ใช้เงินลงทุนกว่า 5,000 ล้านเหรียญสหรัฐ พลังงานไฟฟ้าที่ถูกนำมาเก็บในแบตเตอรี่เป็นพลังงานสะอาดผลิตจากแสงอาทิตย์และลม โดยประมาณการว่า Gigafactory 1 จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้จำนวนมาก เกิดการจ้างงานกว่า 6,500 ต่ำแหน่งผลิตแบตเตอรี่ป้อนให้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าของ Tesla Motor ประมาณ 500,000 คันต่อปี

นอกจากนี้ในปี 2014 บริษัท Tesla Motor ได้ร่วมมือลงทุนพัฒนากับบริษัท Panasonic ประเทศญี่ปุ่น อีลอน มัสต์ ผู้ก่อตั้ง Tesla Motor กล่าวว่าเมื่อยอดจำหน่ายแบตเตอรี่และ PowerWall เพิ่มมากขึ้นในอนาคต บริษัทจึงมีแผนการสำหรับสร้างโรงงาน Gigafactory 2 ที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน

Gigafactory 1 อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง

ที่มาของข้อมูล
transportevolved.com, en.wikipedia.org, QLC Tech Videos

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *