Facebook กำลังทดสอบระบบเปลี่ยนรูปโปรไฟลอัตโนมัติ

เว็บไซต์ Theverge รายงานว่า Facebook กำลังทดสอบระบบเปลี่ยนภาพโปรไฟล์อัตโนมัติซึ่งผู้ใช้งานสามารถตั้งเวลาเปลี่ยนรูปภาพโปรไฟล์ได้ตามต้องการ จากเดิมที่ผู้ใช้งานต้องเปลี่ยนเองในเวลานั้น ๆ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วผู้ใช้งาน Facebook จะมีการเปลี่ยนภาพโปรไฟล์บ่อยครั้งตามเทศกาลหรือวันสำคัญ ๆ ที่มีกิจกรรมพิเศษเช่น ฟุตบอล ดนตรี เป็นต้น

ที่มาของข้อมูล
theverge.com

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *