Steve Wozniak อธิบายความสำคัญของการเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านทางอีเมล์ให้เด็กมัธยมเกาหลีใต้

หลังจาก Steve Wozniak ไปบรรยายในงาน Jeju Forum for Peace and Prosperity ที่ประเทศเกาหลีใต้โดยบรรยายในหัวข้อ “The End of the PC Era and Future of

Read more