Browsing: Desmond Morris

Sci-Fi Movies
0

มนุษย์=วานรเปลือย!

มนุษย์ คือ วานรเปลือย หรือสื่อถึง ลิงที่ไม่มีขนปกคลุมนี้ เป็นแนวคิดจาก หนังสือ “The Naked Ape” โดย Desmond Morris “Desmond Morris” เป็นนักสัตววิทยาหรือผู้ศึกษาพฤติกรรมของสัตว์…