จีนเริ่มคัดเลือกนักบินอวกาศ 18 คนสำหรับปฏิบัติภารกิจบนสถานีอวกาศแห่งใหม่ Chinese Space Station (CSS)

องค์การอวกาศจีน China Manned Space Agency (CMSA) เริ่มทำการคัดเลือกนักบินอวกาศชุดใหม่ 18 คนเพื่อปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ บนสถานีอวกาศแห่งใหม่ Chinese Space Station (CSS) โดยเปิดรับทั้งเพศชายและหญิงจากกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนและบุคลากรจากหน่วยงานอื่นที่มีความรู้ด้านการบิน วิทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ รวมไปถึงอาจารย์ในมหาวิทยาลัย การเปิดรับสมัครนักบินอวกาศชุดใหม่นี้มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขเล็กน้อยจากเดิมที่นักบินอวกาศจีนจะต้องจบการศึกษาปริญญาโทด้านวิศวกรอวกาศเป็นอย่างน้อย

Read more