Google เปิดให้ผู้ใช้งานเลือกฝ่ายในภาพยนตร์ Star Wars

Google เปิดให้ผู้ใช้งานเลือกฝ่ายตามเนื้อเรื่องในภาพยนตร์ Star Wars: The Force Awaken ว่าต้องการอยู่ฝ่าย Light Side หรือ Dark Side โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ www.google.com/starwars เพื่อร่วมกิจกรรมนี้ หลังจากเลือกฝ่ายแล้วสามารถดาวน์โหลดภาพโปรไฟล์พร้อมโลโก้ประทับของฝ่ายที่คุณเลือก นอกจากนี้ลูกเล่น Loading Youtube พื้นหลังของ Gmail ไอคอนบน Google Map รวมถึงบริการอื่น ๆ ของ Google ก็เปลี่ยนไปตามฝ่าย Light Side หรือ Dark​ Side ที่ผู้ใช้งานเลือก

ใช้บัญชีผู้ใช้งานของ Google เลือกฝ่าย

google-starwars-01

google-starwars-02

ไอคอนบน Google Map จะเปลี่ยนไปเล็กน้อย

google-starwars-03

ที่มาของข้อมูล
blognone.com , google.com/starwars

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation