Browsing: The Lilium Jet

Airplane
0

The Lilium Jet เครื่องบินเจ็ทพลังงานไฟฟ้าเครื่องแรกของโลก

บริษัท Lilium สัญชาติเยอรมันกำลังพัฒนาต้นแบบเครื่องบินเจ็ทพลังงานไฟฟ้าที่สามารถบินได้ไกล 300 กิโลเมตรซึ่งเป็นระยะทางจากลอนดอนไปกรุงปารีสโดยการชาร์ทไฟฟ้าเพียงครั้งเดียว สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ 5 ที่นั่ง ทำความเร็วสูงสุดได้ 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สั่งงานด้วยสมาร์ทโฟนและที่สำคัญรถยนต์รุ่นนี้ไม่สร้างมลพิษด้านเสียง