Browsing: OneDrive

Apps & Software
0

OneDrive บริการเก็บข้อมูลออนไลน์ใหม่ล่าสุดจาก Microsoft

OneDrive คือ บริการเก็บข้อมูลออนไลน์ใหม่ล่าสุดจาก Microsoft ซึ่งเปลี่ยนชื่อจากบริการเดิมที่ชื่อ SkyDrive ซึ่งผู้ใช้งานหลายท่านน่าจะคุ้นเคยเป็นอย่างดี